bébiétel diéta 4

3 7'1'2 m%dfhda.sl mÍlaIKh - úIh lafIa;%hg wod,j yelshdjka yd l%shdldrlï yd ne÷Kq m%dfhda.sl mÍlaIKhls' uq¿ ,l=Kq 100ls' ld,h úkdä.

A Chania városközpontjától 3 km-re fekvő Royal Sun szálloda napozóteraszos medencével, pálmafás kerttel és egy étteremmel is várja vendégeit.

diéta egy csúszó sérv

yM+us ds fy, bLrseky djs vkSj gj eqf'dy ls yM+dj [kM+h gks tk, rks] og cgqr xyr gSA lekt us L=h dks nsg ekuk gS vkSj mldh nsg ij f'kdats dl fn,A2 ij L=h dk ,d eu Hkh gS] fnekx Hkh gS vkSj ftu fL=;ksa ds eu vkSj fnekx ftank jg ik,] os f'kdats ls eqDr gks xbZaA.

We use cookies on this website to offer the best user experience with secure browsing.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here